Toespraak van Edwin W. Carrington, Secretaris-generaal, CARIFORUM

TOESPRAAK
ZIJNE EXCELLENTIE EDWIN W. CARRINGTON SECRETARIS-GENERAAL
CARIBISCH FORUM VAN ACP-STATEN
TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET
CARIBISCH REGIONAAL INFORMATIE EN VERTAAL INSTITUUT
17 JANUARI 2008 PARAMARIBO, SURINAME


Uwe Excellentie, President van de Republiek Suriname, drs. Runaldo Venetiaan,
Uwe Excellentie, Vicepresident van Suriname, de heer Ramdien Sardjoe,
Minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking van Suriname, dr. Ricardo van Ravenswaay,
Overige Ministers,
Leden van de Nationale Assemblee van Suriname,
President van het Caribisch Hof van Justitie [Caribbean Court of Justice, CCJ], de Edelachtbare
Rechter Michael de la Bastide,
Excellentie, Ambassadeur Geert Heikens, Vertegenwoordiger van de Europese Unie,
Overige Leden van het Corps Diplomatique,
Geachte Vertegenwoordigers van de Lidstaten van CARIFORUM,
Geachte genodigden,
Vertegenwoordigers van de Media,
Dames en Heren,

Vandaag is een uiterst belangrijke dag voor de landen van de Caribische Regio. De landen verenigd in het Caribisch Forum van ACP-Staten [Caribbean Forum of ACP States, CARIFORUM] – te weten Antigua en Barbuda, Bahama’s, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, de Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago – hadden besloten onderling en met de ondersteuning van een van hun voornaamste Internationale Partners voor Ontwikkeling, de Europese Unie, over te gaan tot de oprichting en vestiging in Suriname van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut [Caribbean Regional Information and Translation Institute], afgekort CRITI. Vandaag, 17 januari 2008, is de dag van de officiële opening van dit instituut.

Het belang van dit Instituut vloeit voort uit het feit dat wij in het Caribisch Gebied vele talen spreken – Engels, Frans, Nederlands en Spaans om er enkele te noemen – en deze verscheidenheid aan talen, welke een vitaal deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed en onze culturele rijkdom, kan soms uitdagingen stellen voor de voortgang van ons proces van regionale integratie wat immers de beste weg is om te komen tot ontwikkeling van onze Regio.

Instituten zoals CRITI zullen derhalve dienstbaar zijn aan de verdere vermenging van onze volkeren en dus aan de versterking van onze Gemeenschap – in de taal van onze Regeringsleiders, aan het mogelijk maken van het scheppen van “Een Gemeenschap voor Eenieder.”

De locatie van de Hoofdzetel van dit kritieke instituut – en natuurlijk ook die van de CARICOM- Commissie voor de Mededinging [Caricom Competition Commission, CCC] hier in Suriname – bevestigt de centrale rol die Suriname nu vervult in CARIFORUM en in CARICOM en bijgevolg in het proces van samenwerking en integratie van de Regio.

Als Secretaris-Generaal van zowel CARIFORUM als CARICOM voel ik mij vandaag zeer verheugd over de opening van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut (CRITI). Het is van bijzondere betekenis voor mij gezien de faciliterende rol die het Instituut zal spelen in de bevordering van de intraregionale communicatie en samenwerking – wat de kern raakt van mijn verantwoordelijkheden als Secretaris-Generaal.

In dit besef ben ik in januari 2007 – hartje winter – afgereisd naar Brussel waar ik samen met de EU- Commissaris voor Ontwikkeling, Commissaris Louis Michel, een Financieringsovereenkomst heb ondertekend voor een Programma ter Ondersteuning van de Caribische Integratie voor een geschatte waarde van 40,5 miljoen Euro aan subsidie. Zeer relevant in die Overeenkomst was de toewijzing van meer dan 1,5 miljoen Euro voor het opzetten van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut (CRITI). Vandaag, een jaar later, openen wij dit Instituut en ik wil gaarne dank uitbrengen aan de Commissaris en zijn staf in het bijzonder en aan de EU voor hun ondersteuning bij de oprichting van dit voor de Caribische Regio cruciale instituut. In dit verband heet ik de Afgevaardigde van de Europese Unie, die vandaag hier bij ons is, van harte welkom.

Mr. de President, dames en heren, we zijn ons ervan bewust dat bij ons streven naar het ontwikkelen van regionale strategieën, beleidslijnen en programma’s, nationale politieke vertegenwoordigers en beleidsmakers niet altijd kunnen beschikken over documentatie in hun eigen taal en dat dit een remmend effect kan hebben op zowel de te realiseren vertegenwoordiging als de naar voren te brengen standpunten.

We zijn ons er tevens van bewust dat wij leven in een tijd van handelsuitbreiding en toegenomen verkeer van kapitaal en diensten in de Regio, deels veroorzaakt door de regeling voor de CARICOM Interne Markt [CARICOM Single Market]. Voor dit proces is het nodig dat informatie- en vertaaldiensten worden verleend ten behoeve van de particuliere sector ter vergemakkelijking van handel en investeringen. Op dit gebied kan de taalkundige verscheidenheid van de Regio enigszins beperkingen opleggen aan het zakendoen, het handelsverkeer, het netwerken en het coördineren van activiteiten.

CRITI zal een bijzonder belangrijke rol en taak hebben bij het verschaffen van vertaalde informatie en formulieren nodig voor het verkeer van goederen, personen en diensten binnen de context van de CARICOM Interne Markt en Economie [CARICOM Single Market and Economy, CSME]. Zijn rol zal ook bevorderlijk zijn voor de uitbreiding van de handelsmogelijkheden binnen CARIFORUM, alsook voor de betrekkingen met de Départements d’Outre-mer en de Nederlandse Overzeese Gebieden hier in het Caribisch Gebied.

CRITI zal sommige van deze beperkingen en uitdagingen aanpakken op verzoek. Centraal staat dat CRITI cruciale besluiten, overeenkomsten, beleidslijnen en strategieën van CARIFORUM en van CARICOM vlot zal moeten vertalen in de vier officiële talen van CARIFORUM en de Gemeenschap zal moeten faciliteren bij de bespreking van belangrijke kwesties de integratie rakende.

In zijn algemeenheid zal dit ervoor zorgen dat de diverse taalgroepen in de Regio nader tot elkaar zullen worden gebracht, en hulp bieden bij het verbreden en verdiepen van de integratieprocessen.

CRITI moet daarom alle gelegenheid krijgen zich tot zijn volle potentieel te ontwikkelen gezien de belangrijke rol die het zal spelen in CARIFORUM en CARICOM. We moeten daarom nu al beginnen nauwlettende aandacht te besteden aan de duurzaamheid van dit instituut op de middellange- en lange termijn, zodat de dienstverlening door dit instituut er niet onder zal lijden wanneer de subsidie van de EU eindigt. Reeds nu wordt gedacht aan werken op kostendekkende basis als een manier om dit belangrijke instituut in stand te houden.

Mr. de President, Geachte Ministers, Vertegenwoordiger van de EU, overige hoogwaardigheidsbekleders, dames en heren, ter afsluiting wil ik gebruik maken van deze gelegenheid dank te betuigen aan de Regering en het volk van Suriname voor hun bereidheid op te treden als gastheer voor dit zeer belangrijke Regionale Instituut. Ik wil waardering uitspreken voor Excellentie Manorma Soeknandan, Ambassadeur van Suriname bij de Caribische Gemeenschap [Caribbean Community, CARICOM], voor haar standvastig optreden als voorvechter van de oprichting van dit Instituut en in het bijzonder met betrekking tot de opening die vandaag plaatsvindt.

Tot slot, terugblikkend op de activiteiten van vandaag, voel ik me bevoorrecht dat mij de gelegenheid is geboden kort het woord te voeren. Want, ik vraag mij af of de Geschiedenis niet zal vermelden dat 17 januari 2008 niet alleen de dag van de installatie van het Caribisch Regionaal Informatie en Vertaal Instituut was, maar vooral ook van de installatie van een springplank voor een spectaculaire sprong naar grotere integratie van de Caribische Regio. De tijd zal het leren.

Dank u.